{name=headline, data=Alan's Tuesday Forecast 7/23, type=text_box, options=[]}